Ekteskapet

Slik som Gud har ment det

–  Ekteskapet er innstiftet av Gud

–  Men størst er kjærligheten

–  Tilgivelse og trofasthet

–  Enhet og å utfylle hverandre

–  Ydmykhet er veien

–  Bønn

–  Kommunikasjon  og sexlivet

–  Men ekteskapet handler om mye mer !

–  Ekteskapet i fare

–  Å begynne på nytt

                                                         o 0 o

EKTESKAPET  ER  INNSTIFTET  AV  GUD

Det finnes universale evige sannheter og verdier som vil kunne føre ditt ekteskap i det som Gud har ment det til å være.

Gud ønsker å bygge ekteskap med kjærlighet, respekt, glede, underordning, omsorg, trofasthet og intimitet, for å nevne noen av de viktigste byggestener.

Men måten disse fungerer på sammen i ditt ekteskap er et uttrykk for begge deres personligheter og det stadium dere befinner dere på.

Oppskriften for et godt ekteskap finner vi i Bibelen, som er Guds Ord til oss.

 1. Mos. 1, 27 :

«Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem.»

 1. Mos. 2, 18 :

Og Gud sa ; «Det er ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil gjøre ham en medhjelp som er hans like.»

 1. 21-22 :

«Da lot Gud Herren en dyp søvn komme over mennesket, og mens han sov, tok han et av hans ribben og fylte igjen med kjøtt. Og Gud Herren bygde av det ribben han hadde tatt av mannen, en kvinne, og førte henne til mannen.»

Og Han innstiftet ekteskapet som en viktig del av den fantastiske planen Han hadde for menneskene.

Ekteskapet er den fullkomne samlivsformen :

–  for at menneskene kan leve sammen, utfylle hverandre og støtte hverandre

–  for at de kan få barn, som de skal lære opp til å kunne overta når de selv blir gamle

–  generasjonene har hver sine oppgaver for at de kan utfylle og avløse hverandre, og for at kontinuiteten kan bli ivaretatt

–  og for at de gamle kan bli tatt hånd om av de yngre i alderdommen

Eva ble skapt av et av Adams ribben og kjøtt av hans kjøtt.

Det betyr at en del av Adam ble tatt bort fra ham, og omformet til Eva. Det var en del av ham som lå veldig nære hjertet hans, og som inneholdt en del av egenskapene som ligger hjertet nærmest.

Så som : Evne til å elske, ømhet, omsorg for andre, evne til å trøste, mm.

Det vil ikke si at Adam mistet disse egenskapene, men at en del av dem ble gitt til kvinnen.

Så ble de satt sammen igjen da Adam og Eva ble sammenføyd i ekteskapet slik det står i vers 24 : «Adam skulle bli hos sin hustru, og de to skulle være ett kjød.»

Det vil si at de nå tilsammen var som ett, som var skapt i Guds bilde, og nå tilsammen hadde alle egenskaper som de trengte for å kunne leve et fullverdig liv, i fellesskap med Gud.

Dette er vårt eksempel for ekteskapet !!

De utfylte hverandre ! De var like i åndelig forstand, dvs. at de var like i sitt forhold til Gud. Men rent fysisk og i sjelslivet var de ikke like.  Han var mann med de egenskapene som var tildelt ham, og hun var kvinne med de egenskapene som Gud har gitt henne.

Tilsammen skal de være ett !

Og det innebærer at de må samarbeide om alt de skal foreta seg.  Hun skal bidra med det hun evner best, og han med det som han er utrustet med.

Det betyr at de er avhengige av hverandre og trenger hverandres del for å kunne fungere riktig.

Gud har gitt mannen ledelsen, utrustet ham til det og gitt ham autoriteten til å kunne gjøre det. Han er den sterkeste rent fysisk og dermed kan han beskytte henne.

Mannen har også fått evnen til å ha oversikt over situasjonen, mens kvinnen har større evne til å ta seg av detaljene.

Det er flere slike forskjell mellom mann og kvinne, som vil fungere best i samspill med det den andre part har fått.

Og Gud har gitt mannen den åndelige autoriteten i ekteskapet, som er et ansvar som han skal forvalte ved å be for konen og barna, og slik sørge for den åndelige beskyttelsen de behøver.

Hvis begge ektefellene er klar over at Gud har ment det slik, og anstrenger seg for å leve slik sammen, så vil de erfare at ekteskapet blir velsignet, og de vil trives som fisken i vannet.

Ektepakten

Når Gud inngår en pakt med en annen part, blir det beseglet med blod, og den varer for alltid, til evig tid.

Slik som ved inngåelsen av den ypperste pakten, den nye pakten mellom Gud og mennesker, som ble beseglet ved at Jesus gav av sitt blod.

Dette er også tilfellet ved ekteskapet, hvor mann og kvinne inngår en ektepakt, som blir beseglet ved at brud og brudgom forenes i den akten som får jomfruhinnen til å blø, på bryllupsnatten.

Derfor er det så viktig at bruden er jomfru når hun gifter seg !

Og dette viser enda klarere at ekteskapet er en ordning som Gud har skapt, og som er hellig.  Han ser det ikke bare som en kontrakt eller avtale mellom mann og kvinne.  Han ser det som en åndelig pakt.

Det er et forbund som sier :

–  Jeg gir deg alt som er mitt, til alt av deg.

–  Alt jeg er og alt jeg har er ditt, og alt du har er nå mitt.

–  Alt vi vil gjøre sammen kommer til å bli mangfoldiggjort, forstørret og kommer til å skje på grunn av denne praktfulle utvekslingen.

I Efeserbrevet blir faktisk ekteskapet mellom mann og kvinne sammenlignet med forholdet mellom Jesus og menigheten (kirken). (Ef. 5, 25-27).

Derfor også er djevelen så opptatt av å ødelegge ekteskapet, som vi skal se nærmere på i et senere kapitel.

Mannens rolle

En manns ansvar for familien er å lede, beskytte og korrigere, gi dem omsorg og sørge for dem på best mulig måte.

Når en mann aksepterer dette oppdraget fra Gud, og utfører det etter beste evne, så faller familiestrukturen på plass.

Når han ikke gjør det, blir resultatet at familien preges av uorden og til og med mangler beskyttelse, og kan bli et lett bytte for fienden.

Mannen skal elske sin kone slik det blir beskrevet i Ef. 5, 25-33.  ( se kap. om kjærlighet).

Og forholdet til konen beskrives også i 1. Pet. 3, 7 :  «Så skal også dere ektemenn leve med forstand med deres hustruer som det svakere kar. Og vis dem ære, for også de er medarvinger til livets nåde – for at deres bønner ikke skal hindres.»

«Med forstand»  blir i den Engelske Amplified Bible beskrevet slik : «med en intelligent (forståelsesfull)  anerkjennelse av relasjonen i ekteskapet».

Det vil si at han fullt ut forstår og tar hensyn til hans forhold til henne, slik som Gud har bestemt.  At han elsker henne (se kap. om kjærlighet), ærer henne, respekterer henne, beskytter henne, lytter til henne og passer på henne så godt han kan.

Hvis en mann gjør dette helhjertet, vil hennes respons bli overveldende, og de vil begge erfare full tilfredsstillelse i hverandres selskap.

Men hvis han ikke etterstreber en slik holdning til henne, og er mer opptatt av seg selv, og det han holder på med, vil hennes reaksjoner bli tilsvarende lunkne, og etter en tid vil de begynne å vokse fra hverandre, dessverre.

Dette skjer naturligvis også når hun lar seg forføre og overgir seg til forskjellige ting, som vil skape avstand til ham, i stedet for å respondere med kjærlighet og omsorg for ham.

I dagens samfunn er det mange fristelser og forskjellige meninger som angriper ekteskapet og enheten mellom ektefellene.

Men vi er ikke av denne verden», vi som er frelst, selv om «vi lever i denne verden»

Derfor er det viktig at man verner om de holdninger og verdier som Gud har vist oss, og lever etter dem.  Og der har mannen hovedansvaret !

«for at deres bønner ikke skal hindres» står det i slutten av vers 7.

Der ser vi  hvor viktig det er at mann og kone lever sammen slik som Gud har vist dem, for at deres bønner skal ha den virkning de ønsker, og kan gi familien beskyttelse (i Ånden), som den trenger.

Når Gud kan beskytte oss, behøver vi ikke å være redd for familiens ve og vel, for da kan den Onde ikke røre oss (1. Joh. 5, 18).

Kvinnens rolle

1. Mos. 2, 18  sier Gud :

«Det er ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil gjøre ham en medhjelp som er hans like.»

Det vil si at i det daglige livet, det fysiske og praktiske livet, så bestemte Gud at konen skal være en medhjelper, mens de begge som menneske og i sitt forhold til Gud er like.

Samtidig som de i ekteskapet skal være ett kjød, og utfylle hverandre.

Og så står det i Ef. 5, 22-23 :

«Dere hustruer : Underordne dere under deres egne menn som under Herren. For mannen er kvinnens hode ……»

Så på den ene siden er vi alle like innfor Gud, mens på den andre side har vi våre roller, som er forskjellige og som skal utfylle hverandre.

Og så må vi ikke glemme at Gud har skapt oss slik at denne tosidighet skal falle oss helt naturlig når vi ønsker å finne vår plass i ekteskapet.

Når mannen inntar lederrollen og elsker sin kone, ærer henne, respekterer henne, beskytter henne og lytter til henne, så vil det ikke være vanskelig for henne å innta sin rolle som hjelper og som hans andre halvdel.

Men når dette samarbeidet ikke fungerer slik som Gud har ment det, da vil det oppstå problemer mellom han og henne, som vi dessverre ser alt for mange eksempler på.

Derfor er det så viktig at vi går til Guds Ord for å se hvordan Gud har ment at det skal fungere, når det ikke virker som det skal.

Det som er så fantastisk, er at Jesus har sørget for at alt som har gått feil i et ekteskap, kan gjenopprettes når vi legger det fram for Ham for å få hjelp.

Mannen må lære seg hvordan han skal elske sin kone, og hun må lære seg hvordan hun kan underordne seg ham og være hans hjelper, samtidig som hun er hans like.

Dette kan bli en herlig oppdagelsesreise, hvis begge to er innstilt på at de vil finne veien som Gud har lagt ferdig for dem fra det øyeblikket de har sagt ja til hverandre.

Og når begge to er opptatt av det, og ønsker at ekteskapet skal bli slik som de har satt seg som mål, med Guds hjelp, så vil det bli fantastisk.

Og når de får barn og begynner på én av de viktigste oppgaver i livet, å oppdra barnet og lære det å skille mellom godt og ondt, da vil det bli helt naturlig for begge to å innta hver sin rolle som far og mor, som er forskjellige, og som utfyller hverandre.

Hustru

Det står mye i Bibelen om hustruen, f.e. :

Ordspr. 31, 10 : «En god hustru – hvem finner henne ? Langt mer enn perler er hun verd.»

Og så fortsetter det i 21 vers med lovprisninger og alt det hun gjør av gode ting for hennes mann, for familien og for andre rundt henne.

Det forteller mye om hvordan en god hustru kan fylle sin rolle i ekteskapet, og bidra til at det kan bli godt.

Og grunnlaget for hennes virke og posisjon finner vi i vers 30, hvor det står at

«…en kvinne som frykter Herren, hun skal roses.»

Og resultatet blir :

vers 28-29 :

«Hennes sønner står opp og priser henne lykkelig.  Hennes mann står opp og roser henne : Mange dyktige kvinner finnes, men du overgår dem alle !»

Ordspr. 18, 22 :

«Du som har funnet en hustru, har funnet lykke, og har fått en god gave fra Herren.»

Tro

Gud har gjort det slik at menneskene skal leve ved tro (Heb. 10, 38), for at det skal være rettferdig, for  at alle mennesker skal ha de samme forutsetningene.

Det gjelder også deres ekteskap, det skal dere utvikle i tro.

Gud ønsker sitt aller beste for deres ekteskap, og det kan bare bli til virkelighet i et fellesskap som er grunnlagt på Ham.

Han tror på deg fordi Han tror på seg selv. Han vet at Hans makt kan få til hva som helst i deres liv og deres ekteskap.

Det eneste som kan holde oss borte fra Hans fantastiske kraft er VANTRO, som i mange tilfeller er et resultat av stolthet.

Hva slags ekteskap ønsker dere ?

Man trenger en visjon for et vellykket ekteskap ! Når man ser for seg hvordan man ønsker og tror at det skal bli, vil man kunne tåle de «ups and downs» man vil oppleve underveis.  Da vil troen gi kraft og utholdenhet til å komme gjennom vanskelige tider

for å kunne gå videre.

Har dere beregnet kostnadene ?

Er dere forberedt på å arbeide for at ekteskapet skal bli bra ?

Er dere innstilt på at det kommer til å dukke opp vanskeligheter fra tid til annen ?

Har dere tro for at dere skal overvinne disse sammen, og med Guds hjelp ?

Slike ting trenger man å ha snakket om på forhånd, og å ha blitt enige om, for at man ikke skal bli tatt på sengen når det plutselig er en slik situasjon.

Dere må ta en beslutning og velge å tro at deres ekteskap skal bli slik som Gud har ment at det skulle være.

 1. Kor. 10, 13 forteller oss at Gud er trofast, og at Han vil sørge for at ingen (fristelse) prøvelse skal bli for vanskelig for oss, men Hans nåde vil hjelpe oss, slik at vi kan tåle det og komme gjennom det.

Når dere holder fast på et slikt ord i tro, vil dere erfare at det holder !

Tro og fred

Når man sammen skal ta en beslutning, og det skal man da gjøre hele tiden, må begge to gjøre det i tro  (Heb. 10, 38), og dere må begge to ha fred for det !

Kol. 3, 15 sier, at vi skal la Kristi fred råde i hjertene våre.

Det betyr at når vi kjenner fred for noe, i vårt hjerte,  så er vi på rett vei, mens når vi kjenner uro eller ufred, så er vi sannsynligvis ikke i Guds fullkomne vilje.

Da vil det lønne seg å legge det frem for Herren, og vente til du får den indre vissheten om at du er på den veien Han vil at du skal gå.  Og når du får den freden, så kan du gjøre det du har fått tanker om med god samvittighet.

Husk på at tro er full visshet, og når du virkelig har tro for noe i ditt hjerte, da vet du at du vet at du vet det inni deg !!

Er du ikke helt sikker, er det bedre å vente eller å la det være !!

KJÆRLIGHET

I Ef. 5, 25 står det : «Dere menn : Elsk deres hustruer, likesom også Kristus elsket menigheten og gav seg selv for den, …»

At mannen skal elske sin hustru,  gjentas i vers 28 og enda en gang i vers 33.

Når Gud legger så stor vekt på at mannen skal elske sin hustru, så vil det si at det er noe av det viktigste i ekteskapet.

Det står faktisk at mannen skal elske sin hustru som sitt eget legeme (v. 28), og som seg selv (v. 33), og det kan man forstå når man har som utgangspunkt at mann og kvinne har blitt til ett kjød når de gifter seg.

Og  så står det at «Den som elsker sin hustru, elsker seg selv» (v.28).

Da er det vesentlig å se på hva kjærlighet egentlig er !

 1. Kor. 13, 4-7 gir oss en fullverdig beskrivelse av hva ekte kjærlighet er.

Ekte kjærlighet er noe annet enn de fleste mennesker er klar over. Det innebærer at man tenker på den andre før man tenker på seg selv. At man bærer over med det som ikke er perfekt hos den andre, og prøver å gjøre alt du kan for at den andre skal ha det godt.

Viktige ingredienser er : Tilgivelse, tålmodighet, trofasthet og godhet.

Hvis begge to strever etter det, vil det bli et herlig ekteskap !

Du kan si at det virker ganske umulig å leve et slikt «hellig» liv, men oppskriften viser en retning, veien vi skal gå på. Og så har Jesus sørget for at vi kan få tilgivelse når vi feiler, og det vil vi gjøre fra tid til annen.

Og når mannen virkelig ønsker og forsøker å elske sin hustru, vil han oppleve at hun med stor glede vil gjengjelde det. Når vi tenker tilbake på av hvilket materiale hun ble skapt (side 1), så forstår vi at det å elske faller henne mye mer naturlig enn han. Så når hun opplever at mannen virkelig viser at han elsker henne, uansett hennes feil, da vil hun mer enn gjerne elske ham tilbake, med hele seg !

Men det er også en annen grunn til at kjærligheten i ekteskapet er så viktig. Det gjelder ikke bare dere to. Det har å gjøre med Guds lengsel til å nå verden med Hans kjærlighet.  Ekte kjærlighet for din ektefelle skal være overfloden av Guds kjærlighet som Han har utøst i ditt hjerte.  (Rom. 5,5).

En slik kjærlighet kan man ikke frembringe selv. Den må springe ut fra Hans kjærlighet som overgår en hver forstand.

Gi, så skal du få !

Ekteskapet dreier seg om å gi, ikke om å forlange sin del.

«Gi, så skal det bli gitt dere», står det i Luk. 6, 38.  Det betyr at så lenge du er fokusert på å dekke ektefellens behov, så vil Gud være opptatt av å sørge for at du blir gitt, et godt mål, stappet, ristet og overfylt. Det er fantastisk å erfare overfloden du vil få igjen.

Men hvis du blir opptatt av dine egne behov og lyster, så blir Han nødt til å trekke tilbake velsignelsene, fordi Han fullbyrder sitt Ord.

Kravmentaliteten som er vokst frem etter Annen Verdenskrig er derfor et kraftig angrep på dette guddommelige prinsipp, som fungerer i alle situasjoner, ikke bare i ekteskapet.

Og hvis vi begynner å leve etter Guds prinsipper, så vil alt vi tar i, bli gjenopprettet, og da vil ekteskapet kunne bli slik som Han har ment at det skulle være, himmelsk !!

Storrengjøring

Når mann og kvinne har inngått ekteskapet og når hvitebrødsukene er omme og hverdagen har begynt, er det nødvendig med en periode hvor man har god tid til å bli bedre kjent med hverandre, og for en opprydding i hverandres liv.

I Bibelen fortelles det faktisk at når en mann gifter seg, at han det første året skal fristilles fra å gå i krig, og at det heller ikke skal legges noen annen byrde på ham. Han skal være fri ett år til beste for sitt hus og til glede for sin hustru, som han har tatt til ekte. (5.Mos. 24,5).

Begge to har i løpet av årene fra de ble unnfanget, blitt påført urettferdighet og sår, som muligens ikke har blitt legd, og som kan gjøre det vanskelig å vokse sammen til ett kjød.  Eller det kan hvile familieforbannelser over din slekt på grunn av tidligere generasjoners synd, eller ved livet faren og moren deres har levd. Og så er det muligens noen synder som man selv har gjort, som ikke er gjort opp enda, enten ubevisst eller også med viten og vilje.

Slike ting kan ødelegge for det fantastiske ekteskap dere har fått tro for.

Hvis begge to er klar over dette, og er enige om at det er nødvendig, vil det være bra om dere setter av tid til å jobbe med dette, til begge to kjenner at dere har blitt fri fra bånd og lenker og at alle sår har blitt legd.

Da er det første og viktigste at dere legger dette frem i bønn, og ber Den Hellige Ånd å lede dere og å avdekke alt som ikke er som det skal være.

Etter hvert som disse ting kommer frem kan dere da tilgi og be om tilgivelse, vende om fra deres feil, tilgi foreldrene og tidligere generasjoner, og ta imot legedom for sår som trenger det.

I denne prosessen kan vi også legge fra oss og be om tilgivelse for alt som har å gjøre med egoisme, stolthet, fornærmethet, eller andre negative tilbøyeligheter, som vil stå i veien for et godt og intimt samarbeide i ekteskapet, og som kan ødelegge det som Gud har ment at dere skal få oppleve av godhet og kjærlighet til hverandre.

Dette er en prosess som er smertefullt men samtidig frigjørende, og det er fantastisk at vi som tror på Jesus og det Han har gjort for oss, kan ta imot det fullbrakte verk fra Golgatakors, og erfare at vi blir renset fra alt som har festet seg på oss i løpet av årene før ekteskapet.

Nå kan vi begynne på et nytt kapitel av livet med rene ark, og vasket i Jesu blod.

TILGIVELSE  og  TROFASTHET

Tilgivelse er en av nøklene til et liv i frihet og lykke i et ekteskap !!

Fornærmelser, krenkinger eller anklager er årsaker til at vi lukker vår ånd.  I våre forsøk til å beskytte oss selv mot å bli såret igjen, bygger vi en mur rund hjertet vårt.  Vi kan tro at disse veggene beskytter oss, men i virkeligheten stenger de for å kunne ta imot og gi videre Guds kjærlighet.

Uten Hans kjærlighet vil vårt liv miste både mening og kraft. Etter hvert vil hjertene våre bli som sten, og våre liv vil bli merket av likegyldighet mot andre mennesker. Og det er det motsatte av evangeliets budskap.

Ved å velge å tilgi, nekter vi å følge våre følelser og velger vi å underordne oss Guds sannheter.  Og ved å tilgi vår ektefelle skaper vi muligheten for han/hun til å forstå og ta imot Guds invitasjon til å bli forvandlet ved Hans nåde.

Tilgivelse er en troshandling !!

Det gjør man i tro på at Gud vil vise den man tilgir, hvordan han/hun skal forandre på det som var årsaken til det som ble gjort mot deg.

Tilgivelse er en handling som setter fri både den som tilgir og den som blir tilgitt.

Når vi ikke tilgir noe som blir gjort eller sagt imot oss, kan heller ikke Gud tilgi oss det som vi har gjort som ikke er bra. (Matt. 6, 14-15).

I Guds Rike er tilgivelse ikke noe man kan velge, det er den eneste veien som fører til livet.  Jo mer vi tilgir, jo mer vi blir lik vår Far i himmelen.

Så hvis vi vil være Hans representant på jorden for å vise andre Hans storhet, må vi leve i tilgivelse.

Dette er noen ganger vanskelig å svelge. Men det er en befaling, ingen forslag !

Og det finnes ingen betingelser eller unntagelser. Gud sier at vi skal tilgi alle som gjør eller sier noe imot oss, og som sårer oss.  » That’s it «

Fra hjertet !

Det som er veldig viktig å være klar over er at tilgivelse må komme fra hjertet !

Det vil si at man må bruke viljen sin og bestemme seg for at man vil tilgi, og gjøre det fra hjertet, dvs. at man mener det på dypet.

Da vil man kunne merke at man blir fri !

Det er mulig at tankene om det som ble gjort mot deg og som du har tilgitt, dukker opp igjen, men da kan man med sikkerhet vite at det er fienden som prøver å binde deg igjen.  Og da kan du med frimodighet bekjenne at du har tilgitt det, og at det ikke har noe mere makt over deg. Etter en stund og kanskje noen flere forsøk vil det bli borte, hvis du holder fast på din bekjennelse.

Husk på at slike ting er åndelige, og at djevelen vil forsøke å binde deg igjen, men at Jesus har satt deg fri !!

Trofasthet

Et godt ekteskap er helt avhengig av at begge to kan stole på hverandre 100%.

Det vil si at begge to vet alt om hverandre, at det ikke er noen hemmeligheter, hverken fra tiden før ekteskapet eller senere.

Det innebærer ærlighet til i de minste detaljer, og åpenhet om alt man opplever og tenker på.

Så fort én av dere oppdager at den andre har holdt noe skjult, så blir det en brist i tilliten som resulterer i at du ikke kan stole på den andre 100%.

Dette bør tas veldig alvorlig, fordi mistillit griper om seg og skaper utrygghet, som igjen kan føre til andre negative reaksjoner.

Dette er én av de viktigste områder i et ekteskap, som begge bør jobbe med hele tiden.  Ærlighet og åpenhet til hverandre er én av pilarene til et godt forhold. Spesielt i forhold til det andre kjønn, må man kunne stole på hverandre fullstendig.

Det er ikke for ingenting at «sannhetens belte om livet» (Ef. 6, 13), er det første av Guds rustning som blir nevnt. Det holder oppe Åndens sverd, som er Guds Ord.  Det betyr at hvis man ikke lever i sannheten, ikke er ærlig i alt, så kan man ikke bruke Guds Ord som våpen. Man har da ikke del i autoriteten som vil sørge for at Guds Ord utretter det det er sendt for. Det vil falle til jorden ( sverdet som er et bilde på G.O.).

Frykt

Frykt er et av de mest effektive våpen som djevelen råder over.

Det er et åndelig problem som man bare  kan bli fri fra ved en åndelig handling, ved bønn i tro, og proklamasjon og ved å bruke Jesu navn.

I 1. Joh. 4, 18  står det at den fullkomne kjærligheten (Guds kjærlighet) driver frykten ut.  Hans kjærlighet har sørget for at vi kan få lov til å bruke Hans navn, Jesu navn, som djevelen må bøye seg for.

Man kan bli fri fra frykt ved å binde fryktens ånd, og befale den å forsvinne fra deg i Jesu navn.  Hvis du gjør dette i tro, dvs. full overbevisning om at frykten må gjøre det du sier i Jesu navn, så vil det skje. Og så ber du Den Hellige Ånd å ta plassen og fylle den, og lede deg videre på det område i livet.  Og da er det viktig at du avviser frykt hvis den prøver seg på nytt !

Frykt kan også være en av årsakene til problemer i et ekteskap.

F.e. frykt for at den andre part skal bryte ektepakten.

Det betyr egentlig at du ikke stoler helt på at Gud kan hjelpe deg til å løse eventuelle problemer med din ektefelle.

Jeg har en gang lest en påstand om at 90% av alle menneskene er redd for et eller annet. Selv om tallet kanskje ikke er helt riktig, er det ganske sikkert at veldig mange går rundt med én eller annen form for frykt.  Og det betyr at man ikke slipper Gud til på det område  og da lever man egentlig ikke i fullverdig fellesskap med vår skaper.

Derfor er det viktig at man tidlig i ekteskapet hjelper hverandre med å finne frem til områder som man har stengt Gud ut av, og at man vender om fra det og slipper Ham til, og lar Hans kjærlighet drive frykten ut.

Og derfor også er det så viktig at man kan stole på hverandre 100%.

Takknemlighet

Gud har mye å si om takknemlighet, for det er døråpneren for godhet og kjærlighet til hverandre.

Ef. 5, 20 :  Takk alltid Faderen for alle ting.

 1. Tess. 5, 18 : Takk Gud under alle forhold.

Det vil si, også når omstendighetene ikke er så veldig bra ! Når du har mer lyst til å gjøre det motsatte, kan det være en hjelp å finne noe å takke Gud for.  F.e. å takke Ham for at Han kan vende situasjonen til det gode, fordi du elsker Ham.  Eller takke Ham fordi Han har en løsning for alle problemer, og fordi ingenting er for vanskelig for Ham.

En av de viktigste åndslover er, at det man sår, det høster man !!

Sår man takknemlighet , så vil man høste nettopp det, og sår man godhet så vil man oppleve godhet fra mange hold.  Og det gjelder i høyeste grad ekteskapet.

Når du begynner å tenke på alle de sidene ved din ektefelle som du er takknemlig for, og du sier det til ham eller henne, så vil responsen ikke la vente på seg !

Hver gang en mann sier til sin kone : «Jeg elsker deg, eller jeg er så glad i deg « , så er det som å legge en vedpinne på et brennende bål, da blir flammene større igjen, og det blir mer varme i stuen.

Det gjelder selvfølgelig begge veier, og det er viktig å huske på, fordi det så lett blir glemt når ekteskapet har blitt en rutine, i stedet for en oppdagelsesreise med stadig nye spennende oppdagelser og påfunn, og som varer til døden skiller ad.

Det finnes mange forskjellige slags vedkuber man kan legge på bålet, som f.e.:  et uventet besøk på en koselig restaurant, en bukett med blomster som hun er spesielt glad i, eller billetter til et evenement som du vet hun elsker, eller fra hennes side :  et middagsmåltid med det som hun vet at han er veldig glad i, gjerne med levende lys, eller at hun foreslår å bli med på et sportsarrangement, som han som regel gjør alene, eller at hun finner på noe som han elsker, og som viser at hun gjerne vil glede ham.

ENHET  og  Å UTFYLLE HVERANDRE

Når Gud har sagt at : «Mannen skal forlate sin far og sin mor og bli hos sin hustru, og de skal være ett kjød», da viser det at enheten seg imellom er uhyre viktig !

Når ektefeller ikke står i enhet om alle ting, da får fienden adgang til å så splid og uorden.  Enhet som gjelder forhold i deres ekteskap, i forhold til barna og deres oppdragelse, og enhet i forhold til alle andre, er én av hovedbetingelsene for at ikke ekteskapet skal bli ødelagt.

I samfunnet sier man : Men man behøver da ikke å være enig om alle ting ! Og det er mange som er enig i det.

Men uenighet skaper splid, selv om man sier at vi kan da være enig om å være uenig om en sak. Det fører galt av sted i et ekteskap !!

Enhet gjør sterk ! , er et Hollandsk ordtak fra den tiden da Nederland var en stormakt i verden i 16. og 17. århundre.  Og det var beroende på Gudsfrykt og Guds Ord, som var det de levet etter i den tiden i Holland.

Det er mange Guds Ord som maner om  enhet  og som viser hvor viktig det er.

Matt. 18, 19-20  sier : «Atter sier jeg dere : Alt det to av dere på jorden  blir enige om  å be om , skal de få av min Far i himmelen.  For  hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg mitt iblant dere.»

Det vil da faktisk si at når mann og kone er enige om å legge noe frem for Herren, så er Han sammen med dem og leder dem til å be etter Hans vilje, slik at Han kan gi dem det de ber om.

Og hvis de begge to er innstilt på å gjøre Guds vilje, så vil Den Hellige Ånd sørge for at de begge to ønsker det samme, og blir enige om det.

Så  ENHET er én av nøklene for et godt ekteskap !!

Å  utfylle hverandre

Som tidligere nevnt har Gud gjort det slik at mann og kvinne blir føyet sammen i ekteskapet og at de skal være ett kjød.  Og da er det Hans plan at de tilsammen skal utføre det Han har planlagt for dem.  De skal utfylle hverandre, slik at de er i stand til å gjøre oppgavene på en fullkommen måte.

Derfor skal de finne frem til en arbeidsfordeling som fungerer for dem.  Han har visse egenskaper som hun ikke har, og hun er flinkere på andre områder.

Hvis begge er innstilt på å finne frem til det samarbeidet som passer best for begge to, så kan det bli en spennende prosess i den første tiden av ekteskapet. Etter hvert som man vokser sammen vil det bli en hel naturlig fordeling av arbeidsoppgavene i de forskjellige faser av samlivet.

Et eksempel som min kone og jeg fant fram til,  var at hun tok seg av barna når de trengte hjelp før kl. 04.00 om natten , og at jeg overtok ansvaret etter denne tiden, fordi det passet oss best begge to.  Jeg liker å stå opp tidlig hvis jeg ikke har lagt meg alt for sent, og hun var mer et B-menneske.

Slik kan man finne frem til den mest naturlige løsningen på alle områder etter hvert !!

I verden idag er man veldig opptatt av at man skal være like, også mann og kvinne.  Man skal ha de samme mulighetene, samme lønn for arbeid, og samme anledning til å utfolde seg.  Det vil egentlig si at man med god samvittighet kan tenke mer på seg selv, og ikke på den andre først.

Dette er også én av årsakene til at så mange ekteskap ender med skilsmisse, dessverre.

Men Guds Ord sier det motsatte, at du skal elske din neste som deg selv ! Og da innebærer det at mannen skal fremelske det som kona har, som ikke han har, og hun skal overlate til ham det han er flinkest til.  Da blir det et godt samarbeidet.

Også sier Guds Ord at én slår tusen, men at to slår titusen, og det betyr at når mann og kone står sammen i enhet  så er de ti ganger sterkere enn når de står alene.

Det er en åndelig sannhet som kan være veldig merkbar i det daglige livet.  Da merker man at ting legger seg til rette og ordner seg som regel på en god måte, når man blir enige om ting før man gjør noe, når man søker Herren sammen og ber til Ham. Da merker man at Gud er med og at Han beskytter familien.

Å  tjene hverandre

Den eneste måten du kan bygge ditt drømmeekteskap, er ved å overgi ditt liv til å tjene din ektefelle.

Den uovertrufne grenseløse måten å tjene på, skal være standarden for vårt forhold til våre nærmeste, spesielt i ekteskapet.

De mest ulykkelige blant oss, er alle de som aldri gjør noe for andre !

Det er fordi i Kristus er Jesu åndelige DNA innvevd  i vår natur, og Han er den ypperste tjener.  Hvis vi nekter å ta imot vår identitet i Ham, hvilket inkluderer blant andre ting, det å leve som en tjener, så adskiller vi oss fra Hans forvandlende kraft.  Og den kraften er livsviktig ved oppbyggingen av våre liv og vårt ekteskap etter Hans plan og vilje.

Hvis vi ikke tjener, kan vi ikke oppnå det ekteskapet vi ønsker oss.

Jesus er selv det ypperste eksemplet på en som tjener andre, når Han vasker føttene til Hans disipler. Han fornedrer seg selv til å gjøre den simpleste jobben en tjener på den tiden kunne utføre, for å vise Hans disipler hvor viktig det er.  (Joh. 13, 14-15).

Og Han sier at vi vil bli velsignet når vi følger Hans eksempel.  Det vil si at Hans velsignelse vil hvile over vårt ekteskap, hvis vi tjener  hverandre.

Vårt kjød oppfordrer stadig til egoisme og missfornøydhet, mens Den Hellige Ånd setter oss istand til uselviskhet, og viser veien til varig oppfyllelse av det vi ønsker.

Hvert øyeblikk velger vi om vi vil være ledet av Den Hellige Ånd eller av kjødet. (Gal. 5, 17).

Men ved å lære å tjene andre, spesielt våre ektefeller, får vi del i overflodslivet Han har gjort tilgjengelig for oss. (Gal. 5, 13).

BØNN

Bønn er noe av det viktigste for at et ekteskap kan bli slik som Gud har ment det  !!

Det første min kone foreslo da jeg også hadde tatt imot Jesus, etter at hun hadde bedt for meg i mer enn ett år, var at vi skulle be sammen.  Jeg husker at jeg sto veldig på valg, men da jeg sa ja, var det som om en sluse ble åpnet for et fantastisk samarbeide med henne, som har vært i mange år, og som stadig har blitt bedre.

Når man står sammen i striden for de man er glad i, barna, foreldre, søsken, venner, menigheten og mye mer, så skaper det et bånd som er veldig sterkt og som gjør at ekteskapet tåler en støt.

Det er virkelig en kamp, men ikke mot kjøtt og blod.  Fienden gjør hva han kan for å stjele, myrde og ødelegge (Joh. 10, 10), men vi har seier i Jesus Kristus (1.Kor. 15, 57), og det er en fantastisk styrke.

Mannen skal be for kone og barn, og for alle daglige behov i familien, og sammen skal de be for hvert av barna spesifikt, og for alle andre bønnebehov som Den Hellige Ånd leder dem til.

Det er en enorm styrke i det å stå sammen , spesielt i bønn  !!

Fallgruver

Selvopptatthet er en av de største hindere for et godt ekteskap.  Når vi vender om fra det , vil vi finne den virkelige gleden. Og ekteskapet er den perfekte arenaen for å gjøre det.

Hvis begge ektefeller sier at de vil behandle selvopptatthet som hovedproblemet i ekteskapet, er det mulig at det virkelig blir et herlig ekteskap.  Det vil si at hvis man gir fra seg seg selv, vil man kunne oppleve ekteskapets fantastiske gleder for fullt.

Og hvis man har problemer i samlivet med ektefellen, så er selvopptatthet sannsynligvis hovedårsaken.

Hvis livet ditt mangler velsignelse og fremgang, er det tid for å stoppe å streve, og begynne med å elske og å ære din ektefelle.

I ekteskapet vil dine svakheter bli synlige, men hvis vi vil vokse i Guds nåde, som krever ydmykhet, å gi fra seg sitt eget og  lære tålmodighet, vil vi etter hvert få oppleve storheten ved ekteskapet.

Å  YDMYKE  SEG

Salme 119, 67 :  «Før jeg ydmyket meg, for jeg vill, men nå holder jeg ditt Ord.»

Ydmykhet er veien til lykke i ett ekteskap, selv om det er det motsatte av det vi lærer oss i denne verden, og til tross for det vi ser rundt oss, og hører og ser i radio og TV, aviser og sosiale media.

Jeg har selv opplevet det så mange ganger i mitt ekteskap, at det har blitt lettere og lettere for meg å bøye meg for denne sannheten.

Det har vært mange ganger hvor jeg har vært overbevist om at jeg hadde rett i en sak og hvor jeg stod fast på mitt.  Min kone, som hadde et nært forhold til Jesus, og som kjente meg veldig godt, ga ikke etter.  Og så gikk vi på kne for å søke Herren, som vi hadde blitt enige om å gjøre i slike situasjoner.

Når jeg så tømte meg for mitt, og ba Herren om å vise meg sannheten, med et oppriktig ønske i mitt hjerte, og helt åpen for å bli irettesatt, hvis nødvendig, var det veldig ofte at jeg hørte den indre stemmen si til meg :  «Hør på Kristin!»

Og da visste jeg at jeg igjen hadde tatt feil, og at stolthet og et ønske om å få rett hadde lurt meg til å holde fast på det jeg trodde var riktig, i stedet for å åpne for det min kone mente.

Det som er så fantastisk, er, at når du da vender om og tilstår at du har tatt feil og ber om tilgivelse (som du mener i ditt hjerte), at situasjonen da forandrer seg totalt.

Det mørke som hadde sluppet til mellom meg og min kone på grunn av uenigheten, forsvinner, lyset bryter frem, godheten for hverandre kommer tilbake og man merker at man blir enda mer glad i hverandre.

Og legg merke til at din kone får mer respekt for deg og ikke mindre som du var redd for.

Det er fantastisk å oppleve så konkret at Guds Ord er sant og at det fungerer helt konkret !!

«De ydmyke gir Han nåde!»  (Jak. 4, 6 og 1. Pet. 5, 5).

KOMMUNIKASJON  og  SEXLIVET

Man kan formidle et budskap på svært mange forskjellige måter. Noen er flinke til å ordlegge seg, mens andre ikke har så lett for det.  Noen trenger god tid til å forklare hva han eller hun mener, mens andre er vant til å velge en overfladisk måte å uttrykke seg på, og kan bli utålmodig når det går for sent.

I et ekteskap hvor man trenger å vite alt om hverandre, er det desto viktigere at man lærer å kommunisere godt, for å unngå at misforståelser kan ødelegge for samarbeide og samhold.

Og det som er kanskje det aller viktigste, er ånden som noe blir sagt i.  Blir det sagt i kjærlighet eller tillater man fornærmethet eller anklage å slippe til, eller det som verre er !

Også på dette område kommer begge to fra forskjellig bakgrunn, og trenger tid til å lære å kjenne hverandres måte å si ting på. Det er meget vel anvendt tid, som kan forebygge mange misforståelser og mange unødvendige sår !

Det første som er viktig i denne prosessen er at man lærer å lytte til hverandre.

Ordspr. 18, 13 , sier at når man svarer før man hører, da blir det til dårskap og skam for ham.

Spør gjerne : «Hva mener du med det ?», for å være sikker på at du forstår din make riktig.

Hvis begge to fra starten av anstrenger seg for å bli kjent med den andres måte å uttrykke seg på, vil man etter en tid vite hva den andre mener bare ved å se på han eller henne. Og det vil skape en dypere samhørighet og kjærlighet for hverandre.

Ikke slipp til hissighet, forakt, stolthet, bitterhet eller spott, for det vil rive ned det dere har bygget opp av enhet, respekt og godhet for hverandre.

Vent med å si noe til du er sikker på at det kommer fra et godt hjerte !!

Og sist men ikke minst er det viktig at man ikke avslutter en diskusjon eller samtale før begge to kjenner at dere er i mål.  Her er det ofte slik at mannen vil avslutte før kvinnen er fornøyd, nettopp fordi han er mest opptatt av hovedlinjene, mens hun kjenner best til detaljene.  Og da må han holde ut i kjærlighet !

Sexlivet

Uansett hvilken bakgrunn eller hvilken tidligere seksuelle erfaringer du har, så ønsker Gud å gjenopprette ditt sexliv, radikalt og fullstendig. Hans nåde er større enn det du noen gang har gjort eller gjennomgått. Men du kan ikke erfare Hans nåde uten at du lar Ham bli sjefen over dette området i ditt liv.

Anerkjenn dine nederlag og gi det til Gud. Han vil forvandle dine negative seksuelle erfaringer til en fantastisk drøm.

 1. Mos. 1, 28 :

«Og Gud velsignet dem og sa til dem : Vær fruktbare og bli mange …»

Ulik mange av oss, er Gud ikke skamfull når det gjelder sex. Han elsker skjønnheten av det og gleder seg over hensikten med det. Gud ønsker intimt å delta i vår intimitet.

Sex i ekteskapet er ikke bare tillatt og godt – det er fantastisk og blir oppmuntret av Ham.

Gud skapte våre kjønnsorganer og dets funksjoner. Han gleder seg over vår tilfredsstillelse og ønsker ikke å dempe våre gleder.  Han ønsker å hellige dem !

Ordspr. 5, 18-19 :

«La din kilde være velsignet. Gled deg i din ungdoms hustru, den elskelige hind, den yndefulle gasell ! La hennes barm opplive deg til enhver tid, og la hennes kjærlighet stadig beruse deg !

Nøkkelen til å få del i et sexliv slik som Gud har ment det, er å være opptatt av at din ektefelle vil få det godt.

Når begge to har denne innstillingen vil resultatet bli fantastisk, og tilfredsstillelsen vil bli fullkommen.

Når målet er å gjøre hverandre lykkelige, vil man kunne oppleve at man virkelig blir ett !

Salme  127, 3 :

«Se barn er en gave fra Herren, livsfrukt er en lønn !

Barn som blir et resultat av et slikt velsignet samarbeid, vil ha et godt utgangspunkt i livet, og det vil ha en viktig innflytelse på deres videre liv.

På samme måte kan barn, som er født ut av forhold som er preget av egoisme, umoral, urenhet eller usunne seksuelle holdninger, kunne få varige problemer i deres oppvekst. Synd avler synd, fordi man høster det man har sådd !

Mens det som er født i kjærlighet, renhet og gudsfrykt, vil bli velsignet og fullkommen.

Gud våker over sitt Ord, og derfor kan man regne med Hans beskyttelse når man lever etter Guds Ord.

Det gjelder også i aller høyeste grad for ekteskapet, familien, foreldrene og barna.

Gud ønsker å velsigne ditt ekteskap,  ditt sexliv og ditt avkom.

Han gjør det når ekteskapet blir inngått, og lengter etter å fortsatt kunne velsigne det, når vi holder fast på Ham og Ordet som Han har gitt oss for å kunne være under Hans beskyttelse og velsignelser.

MEN  EKTESKAPET  HANDLER  OM  MYE  MER

Det handler om :

–  å oppdage det guddommelige i det å bli ett

–  å oppleve det fantastiske i det å kunne gi kjærlighet og omsorg til din make, som gir  en overnaturlig glede og tilfredsstillelse

–  å oppleve takknemligheten og gjensvaret fra din make

–  å oppleve den freden og tryggheten ved å kunne sovne ved siden av hverandre i samme seng

–  vissheten man får etter hvert av å vite hva din make mener og tenker om en sak uten at det behøver å sies

–  å oppleve den voldsomme gleden når man får barn sammen, og den samhørigheten når man går sammen om å stelle med det

–  det å stå i enhet med hverandre , som skaper en herlig trygghet for barna og hele familien

–  vissheten om at man står sammen om alt, uansett hva som måtte skje

–  det fantastiske å ikke være alene om alt, men å være to, og å kunne snakke om alt og støtte hverandre (Pred. 4, 9-12).

–  og det å komme hjem til noen som elsker deg og som venter på deg

–  og ikke minst at man kan være trygg på at man i ekteskapet lever i Guds vilje, når du er opptatt av å gjøre det Den Hellige Ånd leder deg til

–  og mye mye mer !!

EKTESKAPET  I  FARE

Djevelen gjør hva han kan for å ødelegge ekteskapet som institusjon, som er Guds ordning, og som er den fullkomne samlivsform for mann og kvinne som ivaretar menneskets egenart, velvære og kontinuitet.

 1. 1. Det gjør han f.e. ved å legalisere samboerskap, partnerskap og nå også ekteskap mellom to menn eller to kvinner.

Det er egentlig et direkte opprør mot den ordningen som Gud har innstiftet, og det resulterer i at fienden får fritt spill og kan stjele, myrde og ødelegge, og det ser vi mange eksempler på dessverre.

Men det mest alvorlige er at menneskene glemmer hvordan Gud hadde ment at ekteskapet skulle være.

Det blir fordreiet og forandret, og det mister sin opprinnelige form, som var så godt for oss mennesker.

Resultatene ser vi i form av et økende antall skilsmisser,  ulykkelige barn og mer og mer ensomhet.

 1. 2. Og det gjør han ved å forføre biskopene i Den Norske Kirke, til å godta og dermed legalisere det som er i strid med Guds Ord.

Deres oppgave er egentlig det stikk motsatte. De skal lære menneskene å følge Bibelen, som er Guds Ord, til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet for at menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning.  (2. Tim. 3, 16-17).

 1. 3. Og det gjør han ved å la det vokse frem alminnelig aksept for fri sex og etter hvert også for utenomekteskapelig sex.

Dermed blir sex trukket ned på et verdslig plan hvor alt er tillatt, det som egentlig er en hellig handling, og som kan være helt fantastisk hvis man holder seg til Guds plan og vilje.

Det er egentlig det samme som å la lystene bestemme hvordan man skal leve.

 1. 4. Og det gjør han ved å ødelegge selve ekteskapet mellom en mann og en kvinne.

For eksempel ved at tidsånden virker slik at selvopptatthet og egoisme stadig blir mer vanlig.

Gjennom  media blir det mer og mer akseptert at man skal realisere seg selv, være opptatt av jobb og karrière frem for familie og barn.

Det vokser frem en kravmentalitet, også i familien, som er akkurat det motsatte av det som kan skape grobunn for et godt ekteskap.

Kvinnefrigjøringen, selvrealisering, fri sex, jobb foran familie og flere slike trender, som har vokst frem etter hvert, er alle angrep på ekteskapet slik som Gud hadde ment at det skulle være, og har alle sitt opphav i selvopptatthet og egoisme.

 

o  0  o

 

Å  BEGYNNE  PÅ  NYTT

Gud tar det som er dødt og gjør det levende igjen.  Det som er gammelt /blitt rutine,

gjør Han helt nytt igjen, og Han tar det som er tørt og uten frukt og gjør det til et overflodsliv.

Dette gjelder også vårt ekteskap !

Han fornyer alle ting slik at vi kan begynne på nytt !

Gud vil tilgi dine feil fra fortiden og skape en ny plan for din fremtid.  Han vil bruke dine tidligere feil til å gjøre deg sterkere og visere og mer opptatt av å følge Ham og Den Hellige Ånds tilskyndelser.

Hans nåde er ny hver dag og Han elsker å gjøre det som ser umulig ut, mulig for deg.

Han gir oss muligheten til å velge Hans vei, den himmelske løsningen, fremfor verdens vis, i en hver situasjon.

Som det står i 1.Kor. 12 og 13, har Han gitt oss en bedre vei, og det er kjærlighetens vei !  Den veien fører alltid frem til et godt resultat.  Det er ikke alltid den letteste vei, men det er den beste !!

Det er veien til enhet, fred og trygghet, og fullkommen glede !!

                                                     o  0  o